Gebruiksvoorwaarden voor chatten

INVOERING

Website (site) Chat, biedt diensten aan bezoekers / gebruikers onder de volgende gebruiksvoorwaarden, die de bezoeker / gebruiker zorgvuldig moet lezen en volledig moet accepteren voordat hij de chatdiensten bezoekt / gebruikt.
Chatdiensten zijn alleen toegestaan ​​voor volwassenen ouder dan 18 jaar.AANMELDEN

Bij het registreren in de Chatdiensten is de gebruiker verplicht zijn chronologische leeftijd op te geven. Als een gebruiker jonger dan 18 jaar wordt geïdentificeerd, wordt deze verwijderd. Als de bezoeker/gebruiker zich wil abonneren op de chatdiensten, gaat hij akkoord met::
α) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, geldige en volledige informatie verstrekt over de informatie die door Chat wordt gevraagd in de relevante verzoeken om toegang tot haar diensten en b) zijn registratiegegevens onderhoudt en actualiseert om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, geldige, actuele en volledige informatie te behouden.GEBRUIKERS ACCOUNT

De Gebruiker kan na het voltooien van het registratieproces en na het accepteren van de gebruiksvoorwaarden van Chat, toegang krijgen tot de diensten van Chat. Gebruikers blijven persoonlijk en als enige verantwoordelijk voor alle bewerkingen die vanaf hun account worden uitgevoerd. Gebruikers zijn verplicht Chat onmiddellijk op de hoogte te stellen als ze zich bewust worden van ongeoorloofd gebruik van hun account of een mogelijke inbreuk op de beveiliging. Gebruikers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldige gebruik van hun account en hun formele beëindiging van hun account aan het einde van elk gebruik. Accounts die langer dan 3 maanden inactief zijn, worden automatisch verwijderd.PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS

Chat verzamelt alleen persoonlijke informatie wanneer een gebruiker zijn diensten gebruikt. Chat gebruikt gebruikersgegevens om de volgende redenen::
α) Realtime chatten. (Chat)
β) Chatten op sociaal netwerk (Social Network)

Chat mag - maar is niet verplicht - de inhoud van de berichten die door de bezoekers / gebruikers van de betreffende diensten worden verzonden, uitsluitend op te nemen voor het opsporen van schendingen van de gebruiksvoorwaarden, zoals met name bepaald in de gebruiksvoorwaarden en voor geen andere doel. Chat mag de inhoud van de betreffende berichten niet aan derden bekendmaken, tenzij de auteur hiermee instemt of de wet of een bevoegde autoriteit dit vereist.
Het IP-adres (π.χ. 123.456.78.9) wordt bepaald door de provider (Internet Provider) van de verbinding via welke de pc van de bezoeker/gebruiker toegang heeft tot internet en vervolgens tot Chat. Het IP-adres wordt om technische redenen bewaard, evenals voor problemen met betrekking tot de veiligheid van de Chat-systemen (server, website, database, enz.), terwijl het tegelijkertijd wordt gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens. Het IP-adres van het lid van waaruit hij/zij contact heeft opgenomen met de Chat-website kan, indien wettelijk vereist, worden verstrekt aan de bevoegde politie- of justitiële autoriteiten.
Chat geeft haar gebruikers het recht om hun persoonlijke informatie die ze hebben opgegeven te verwijderen, te corrigeren en/of om hun registratie bij te werken en/of te verwijderen, op elk moment. Als Chat een klacht of melding ontvangt die de gebruiker ergens in de Chat-informatie publiceert die de persoonlijke gegevens van derden schendt, behoudt hij zich het recht voor om het account van de gebruiker onmiddellijk te verwijderen.
Chat geeft zijn gebruikers het recht om elke gebruikersnaam te kiezen die ze willen bij het registreren, zolang deze beschikbaar is, niet obsceen, niet erotisch en niet aanstootgevend voor andere gebruikers. Als de gebruikersnaam door Chat als aanstootgevend wordt beschouwd, behoudt Chat zich het recht voor om het account van die gebruiker onmiddellijk te verwijderen.
Chat verbindt zich ertoe de gegevens van Chat-gebruikers niet te verkopen, verhuren of publiceren of bekend te maken aan derden. Chat kan alleen gebruikersgegevens doorsluizen naar de bevoegde autoriteiten.COOKIES

Chat kan cookies gebruiken om de gebruiker, bepaalde Chatdiensten en pagina's te identificeren. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en als txt-bestand op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies brengen geen schade toe aan uw systeem en hebben op geen enkele manier invloed op de functionaliteit. Cookies maken het surfen op het web ook gemakkelijker voor u door uw instellingen op te slaan. De Chat-gebruiker kan zijn server (browser) zo configureren dat deze hem ofwel waarschuwt voor het gebruik van cookies in specifieke Chat-diensten, of in ieder geval de acceptatie van het gebruik van cookies niet toestaat. Indien de gebruiker van de specifieke diensten en pagina's van Chat geen cookies wenst te gebruiken voor zijn identificatie, dan gelden de instellingen alleen voor de eerste keer dat de gebruiker de diensten van Chat invoert.OVERDRACHT VAN FOTO'S/BESTANDEN

Chat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's/bestanden die van invloed kunnen zijn op persoonsgegevens.
Volgens artikel 13 van Wet 2472/1997 betreffende "Bescherming van het individu tegen de verwerking van persoonsgegevens"»:
Recht van bezwaar
1. De betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende gegevens. Bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke en moeten een verzoek om specifieke actie omvatten, zoals correctie, tijdelijk niet-gebruik, vastlegging, niet-overdracht of verwijdering. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen een exclusieve termijn van vijftien (15) dagen schriftelijk op de bezwaren te reageren. In zijn antwoord moet hij de betrokkene op de hoogte stellen van de ondernomen acties of, eventueel, van de redenen waarom het verzoek niet werd ingewilligd. De reactie in geval van afwijzing van de bezwaren moet aan de Autoriteit worden medegedeeld.
2. Indien de verantwoordelijke niet tijdig reageert of zijn reactie onbevredigend is, heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de Autoriteit en te verzoeken dat zijn bezwaren worden onderzocht. Indien de Autoriteit van oordeel is dat de bezwaren gegrond zijn en dat er een risico bestaat op ernstige schade voor de proefpersoon door voortzetting van de verwerking, kan zij de onmiddellijke schorsing van de verwerking opleggen totdat zij een definitieve beslissing op de bezwaren heeft genomen.
3. Een ieder heeft het recht aan de Autoriteit te verklaren dat hem betreffende gegevens door niemand verwerkt willen worden ter bevordering van de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op afstand. De Autoriteit houdt een register bij met bovenstaande identificatiegegevens. De personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de relevante bestanden zijn verplicht om vóór elke verwerking van genoemd register te raadplegen en de personen van deze paragraaf uit hun bestand te verwijderen. Daarom, als een bezoeker constateert dat er foto's zijn geplaatst die inbreuk maken op zijn / haar persoonlijke gegevens (onderwerp), neem dan contact op met de beheerders om alle wettelijke procedures uit te voeren die hierboven worden beschreven..BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

Het gebruik en bezoek van de Chatdiensten door minderjarigen is uitdrukkelijk verboden. Chatdiensten zijn bedoeld voor volwassenen die ouder zijn dan 18 jaar en volledig handelingsbekwaam zijn. Chat waarschuwt ouders dat, zoals bij elke bron van eindeloze informatie, hun diensten inhoud kunnen tegenkomen die ongepast is voor minderjarigen. Chat raadt ouders aan ervoor te zorgen dat kinderen geen toegang hebben tot internet zonder de juiste begeleiding en toezicht, omdat, zoals hierboven vermeld, Chat geen controle heeft over de informatie die op zijn servers circuleert (leeftijden van gebruikers). Niettemin, als minderjarige bezoekers / gebruikers een valse geboortedatum opgeven om zich te registreren en pagina's of diensten van de website te bezoeken, draagt ​​Chat geen verantwoordelijkheid voor hun blootstelling aan de inhoud of aan een gebruiker van haar website. De gebruiker die een valse geboortedatum heeft opgegeven, is jegens Chat aansprakelijk voor alle schade die door zijn valse geboortedatum kan worden veroorzaakt. Ή op enigerlei wijze het verspreiden/vrijgeven of vrijgeven van pornografische afbeeldingen van minderjarigen vormt een strafbaar feit en wordt in overeenstemming met de wet vervolgd. Als wordt vastgesteld dat een gebruiker illegale inhoud / pornografische afbeeldingen van minderjarigen heeft gebruikt of toegevoegd aan Chat, wordt het account van dit lid zonder kennisgeving verwijderd en strafrechtelijk vervolgd.GEBRUIKERSETHIEK

Gebruikers gaan ermee akkoord dat, hoewel Chat zijn gebruikers de nodige technologische infrastructuur en media biedt om inhoud te publiceren, alle informatie (gegevens, tekst, foto's / afbeeldingen, video's, berichten, enz.) , zijn als enige verantwoordelijk voor de gebruiker die deze inhoud toevoegt. Dit betekent dat de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor alle inhoud die hij plaatst, indient en beschikbaar stelt via Chatdiensten.
Chat is niet in staat, vanwege de hoeveelheid inhoud die door gebruikers op zijn diensten wordt geplaatst, de volledige controle te hebben, dus het kan de nauwkeurigheid, integriteit, wettigheid of kwaliteit van dergelijke inhoud niet garanderen. De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat hij bij het gebruik van de chatdiensten kan worden blootgesteld aan beledigende, immorele of illegale inhoud. Chat kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen in de inhoud of voor enige schade of verlies die kan voortvloeien uit het gebruik van inhoud die is gepost, gepost of anderszins beschikbaar is gesteld aan gebruikers op de Chat-services.
In het geval dat Chat op de hoogte wordt gesteld van schade of ander persoonlijk letsel, behoudt het zich het recht voor om de illegale of aanstootgevende inhoud onmiddellijk te verwijderen en tegelijkertijd de werking van het account van de gebruiker die de voorwaarden hiervan schendt, te beëindigen.
Indicatief en niet beperkend, is het gebruikers verboden om de chatdiensten te gebruiken voor::
Α) Het plaatsen, verzenden, verzenden of posten van illegale, schadelijke, bedreigende, beledigende, schadelijke, lasterlijke, vulgaire, gewelddadige, beledigende, racistische of anderszins laakbare inhoud of inhoud die de persoonlijkheid en persoonlijke gegevens van anderen schendt of anderen schade of ongemak bezorgt. en elk ander aanbevolen strafbaar feit.
Β) Op welke manier dan ook schade toebrengen aan minderjarigen.
Γ) Nabootsing van enige rechtspersoon of natuurlijke persoon of valse verklaring over de identiteit van de gebruiker of misleidende verklaring betreffende de relatie en/of samenwerking van de gebruiker met een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon.
Δ) Het vervalsen of anderszins wijzigen van gebruikers-ID's om te misleiden over de oorsprong van inhoud die via chatdiensten wordt verzonden.
Ε) Inhoud publiceren, uploaden, overdragen of installeren door een persoon die niet het recht heeft om dergelijke inhoud op grond van de wet of op vertrouwelijke basis beschikbaar te stellen.
ΣΤ) Publiceren, uploaden, overdragen of een andere methode gebruiken om software of inhoud van welke aard dan ook (tekst, afbeelding, audio, video, animatie) te installeren die inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij.
Ζ) Publiceren, verzenden, overdragen of elke andere methode gebruiken om ongevraagde of ongeautoriseerde reclame of andere productpromotie-inhoud te installeren, ongevraagde en ongevraagde e-mails te verzenden en elke andere vorm van ongevraagde inhoudspromotie.
Η) Intimidatie op welke manier dan ook van de privacy en individuele en sociale rechten van andere gebruikers.
De Chat-gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Chat niet vooruitloopt op de inhoud, maar dat Chat en zijn gelieerde ondernemingen zich het recht (en niet de verplichting) voorbehouden om zich af te melden voor het plaatsen/posten of verplaatsen of verwijderen van inhoud die beschikbaar is via Chat-services.
Chat en zijn gelieerde ondernemingen behouden zich ook het recht voor om inhoud te verwijderen die deze gebruiksvoorwaarden schendt.
Chat en zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om gebruikers te verwijderen of de toegang te beperken tot gebruikers die niet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden van ChatINTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN - HANDELSMERKEN

Met uitzondering van de uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen (auteursrechten van derden, gelieerde ondernemingen en operators), is alle inhoud van de Chat, inclusief afbeeldingen, grafieken, foto's, tekeningen, teksten, geleverde diensten en in het algemeen alle bestanden van deze website, auteursrechtelijk beschermd, gearchiveerd Chat diensten en handelsmerken en worden beschermd door de relevante bepalingen van de Griekse wet, Europese wetgeving en internationale verdragen en verdragen. Daarom mag geen van hen op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk worden verkocht, gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd of "geupload", verzonden of gedistribueerd. Uitzondering is het geval van individuele opslag van een enkele kopie van de inhoud op een eenvoudige personal computer, voor persoonlijk en niet openbaar of commercieel gebruik en zonder hun herkomstaanduiding uit Chat te verwijderen, onverminderd het relevante auteursrecht en industrieel eigendom. De diensten die op de webpagina's van dit knooppunt worden vermeld en die de merken dragen van de respectievelijke organisaties, bedrijven, medewerkers, verenigingen of publicaties, zijn hun eigen intellectuele en industriële eigendom en daarom dragen deze instanties de relevante verantwoordelijkheid. De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat hij niet het recht krijgt om de inhoud van de Chat geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen en/of commercieel te exploiteren.SCHADE COMPENSATIE

De bezoeker/gebruiker van Chat begrijpt en aanvaardt dat wij de enige verantwoordelijkheid behouden om Chat te vergoeden voor elk juridisch geschil dat ontstaat tussen Chat en derden als gevolg van de inhoud die het beschikbaar heeft gesteld voor plaatsing, plaatsing of andere overdracht via Chat-diensten.START-BEINDIGING VAN DE SERVICEWERKING

Chat behoudt zich het recht voor om een ​​deel of al haar diensten te wijzigen en/of tijdelijk of permanent op te schorten met of zonder kennisgeving aan bezoekers/gebruikers.LOOPTIJD

De bezoeker/gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Chat zich het exclusieve recht voorbehoudt om het gebruik van de toegangscode stop te zetten. de inhoud ervan aan bezoekers/gebruikers die naar haar mening de letter en de geest van deze gebruiksvoorwaarden hebben geschonden.BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Gezien de aard en omvang van internet is Chat onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, aansprakelijk voor welke schade dan ook die de bezoeker/gebruiker lijdt van de pagina's, diensten, opties en inhoud van Chat die hij op eigen initiatief maakt. De inhoud van de Chat wordt geleverd "as is" zonder enige expliciete of impliciete garantie. Voor zover en in overeenstemming met de wet wijst Chat alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel impliceren.
Chat garandeert niet dat de pagina's, diensten, opties en inhoud zonder onderbreking, zonder fouten worden aangeboden en dat fouten worden gecorrigeerd. Chat garandeert ook niet dat dezelfde of enige andere gerelateerde site of de servers (servers) waarmee ze ter beschikking worden gesteld aan bezoekers/gebruikers, geen "virussen" of andere schadelijke componenten bevatten. Chat garandeert in geen geval de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van de inhoud, pagina's, diensten, opties of hun resultaten. De kosten van eventuele correcties of diensten zijn voor rekening van de bezoeker/gebruiker en in geen geval Chat.TOEPASSELIJK RECHT EN ANDERE VOORWAARDEN

Het beheer en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker van de chatdiensten is onderworpen aan de voorwaarden van deze sectie en aan de relevante bepalingen van de Griekse wetgeving (Wet 2472/1997) voor de bescherming van het individu en de bescherming van persoonsgegevens zoals aangevuld door de besluiten van de voorzitter van het Comité voor de bescherming van persoonsgegevens, PD 207/1998 en 79/2000 en artikel 8 van wet 2819/2000, evenals wet 2774/1999 en Europese wetgeving (richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG). Deze termen zijn geformuleerd in het licht van zowel de snelle ontwikkeling van de technologie en met name het internet als de bestaande - zij het onderontwikkelde - wettelijke regelingen op dit gebied. In dit verband zullen eventuele relevante regelingen het onderwerp van deze paragraaf zijn. In ieder geval behouden wij ons het recht voor om de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen na de gebruikers hiervan op de hoogte te hebben gesteld en binnen het bestaande of mogelijke wettelijke kader. Als een gebruiker niet akkoord gaat met de hierin verstrekte voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, mag hij geen gebruik maken van de diensten van Chat